Happinet.Club

Happinet Club เป็นแหล่งรวมความรู้และเครื่องมือพร้อมใช้สำหรับภาคีคนทำงานด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดทำโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมายของเว็บไซต์ : ภาคีเครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้จากการจัดความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบและดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเชิงลบ และเพิ่มปัจจัยเชิงบวกต่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ติดต่อเรา