ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จ.นครพนม ตัวอย่างการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบ “ก้าวกระโดด”

1058

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย หรือCOACT ซึ่งดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ได้จัดทำตำราเรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากแต่ละแห่ง มาร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลเด็กปฐมวัย 5 ระบบ ได้แก่

    1. ระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    3. ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
    4. ระบบการดูแลสุขภาพเด็ก
    5. ระบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยงใจยุทธ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นศูนย์พัฒนาในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนครพนม มีจุดเด่นที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านระบบการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here