ไม่ว่าจะเป็น ครู พ่อแม่ ผู้นำชุมชน หรือใครก็ตามที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงให้เยาวชน” ระหว่างทำโครงการในชุมชน คอยหนุนเสริม ประคับประคองเยาวชนให้ทำโครงการสำเร็จ ก่อนเริ่มปฏิบัติการ ต้องเติมทักษะสำคัญ 5 ด้าน ให้ตัวเองก่อน  ดังนี้

1. พี่เลี้ยงนักฟัง: การฟังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจว่าเยาวชนคิดอะไร รู้สึกอะไร อยากทำอะไร ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน การรับฟัง

2. พี่เลี้ยงนักสื่อสาร: วัยรุ่นไม่ชอบให้ต่อว่าสั่งสอน จึงต้องสื่อสารเชิงบวกเพื่อเสริมพลัง ชมความพยายาม ไม่ตำหนิแต่บอกว่าเขาควรพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้น

3. พี่เลี้ยงนักสร้างทีม: การทำงานเป็นทีมของเยาวชนมีอันต้องเกิดปัญหา ทะเลาะ ไม่ลงรอย พี่เลี้ยงจึงมาเรียนรู้กิจกรรมสร้างความเป็นทีมเอาไว้ไปใช้ในพื้นที่

4. พี่เลี้ยงนักวางแผน: ในแต่ละจังหวะที่เยาวชนทำกิจกรรม พี่เลี้ยงจะชวนวางแผนการทำงาน ทั้งกำหนดเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมที่จะทำ และแบ่งบทบาทกันอย่างไร

5. พี่เลี้ยงนักตั้งคำถาม: คำถามคือเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ที่สำคัญ เมื่อเยาวชน คิด และลงมือทำแล้ว การถามเพื่อถอดบทเรียน เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้เยาวชนกดเซฟการเรียนรู้ เป็นความรู้หรือการเรียนรู้ของเขาเอง

ทักษะเหล่านี้มาจากเวทีพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน ภายใต้ โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูนปีที่ 2 ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยหริภุญชัย/ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here