มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ รวดเร็วที่สุด โดยได้นำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Program) มาทำงานประสานคู่กับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและลดภาระงานทำให้เหล่าคุณหมอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่ใกล้ตัวชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลมากที่สุด ให้มีเวลาในการทำงานด้านคลินิกได้มากขึ้นในปีที่ผ่านมา

การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงสามปี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.  โดยมีเป้าหมายในการช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อพัฒนาการและสุขภาพระยะยาว 

Go Baby Go ประกอบด้วยหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กแบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลด้านโภชนาการ 2) การตอบสนองต่อการเลี้ยงดู 3) การดูแลด้านสุขภาพ 4) การเรียนรู้เบื้องต้น และ 5) ความมั่นคงและความปลอดภัย

ในการทำงาน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เน้นการจัดอบรมความรู้ Go Baby Go ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้เป็นวิทยากรผู้เอื้อกระบวนการนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ เสริมทักษะและเทคนิคในการปรับปรุงการเลี้ยงดูเด็ก ให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างด้านการเจริญเติบโต สุขภาพและโภชนาการ การป้องกัน และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง: พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใน 3 จังหวัดรับการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยหลักสูตร Go Baby Go

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here