ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก (Adverse childhood experiences -ACE) คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงอายุแรกเกิด -17 ปี เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดแผลในใจ  เช่น ถูกทำร้ายรุนแรง ถูกทอดทิ้ง เห็นความรุนแรงในบ้านหรือในชุมชน มีสมาชิกครอบครัวฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย

รวมถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเด็กที่ทำลายความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง และความผูกพัน เช่น การเติบโตในบ้านที่มีคนใช้สารเสพติด สมาชิกครอบครัวมีปัญหาด้านจิตเวช การแยกทางกันของพ่อแม่ หรือสมาชิกในครอบครัวถูกจำคุก


ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กส่งผลเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โรคทางจิตเวช และการใช้สารเสพติดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย


ผลที่ตามมาจากการพบเจอประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก

ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กสามารถมีผลกระทบอย่างถาวรต่อสุขภาพ ความผาสุก และโอกาสในชีวิตได้

ประสบการณ์เหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพของแม่และเด็ก แม่วัยรุ่น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบังคับค้าประเวณี  โรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ และการฆ่าตัวตาย

ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กจากสภาพแวดล้อม เช่น อาศัยอยู่ในย่านที่ขาดแคลนหรือแบ่งแยกเชื้อชาติ ย้ายบ้านบ่อย  มีความไม่มั่นคงทางอาหาร  สิ่งเหล่านี้ยังทำให้เกิด ความเครียดเป็นพิษ (ความเครียดอย่างต่อเนื่องยาวนาน) ส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง สมาธิ การตัดสินใจ การเรียนรู้ และการตอบสนองความเครียด

เด็กที่โตขึ้นมากับ ความเครียดเป็นพิษ จะประสบปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง อาจมีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ และมีปัญหาด้านการเงิน การงาน และอาการซึมเศร้าไปตลอดชีวิต

ผลกระทบเหล่านี้ที่เกิดกับผู้ใหญ่ยังสามารถส่งต่อไปถึงลูกๆ เป็นวงจรซ้ำซาก ทำให้เด็กต้องพบกับความเครียดเป็นพิษต่อเนื่องทั้งจากแผลใจในอดีตและปัจจุบัน จากการเหยียดเชื้อชาติ  หรือผลจากความยากจนที่เกิดจากโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจที่จำกัด


การส่งเสริมให้เข้าใจเรื่องประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะสามารถช่วยเปลี่ยนแนวคิดว่าทุกคนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดได้ เปลี่ยนจากความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็นการแก้ปัญหาโดยสังคม ลดตราบาปที่มีในการหาคนช่วยเหลือในปัญหาการดูแลลูก หรือปัญหาสารเสพติด ซึมเศร้า หรือคิดฆ่าตัวตาย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มั่นคง และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับให้เด็กอยู่อาศัย เรียนรู้ และเล่น


3 รูปแบบของประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก

ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กกับพฤติกรรมเสี่ยงและสุขภาพ

การป้องกันประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

กลยุทธ์วิธีการ
เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว
จัดทำนโยบายการทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว
ส่งเสริมบรรทัดฐานทางสังคมที่ปกป้องความรุนแรงและอันตราย โครงการการศึกษาสาธารณะ
ออกกฎหมายลดการลงโทษทางกาย
ส่งเสริมให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือเมื่อพบเหตุร้าย
ให้ผู้ชายเป็นพันธมิตรในการป้องกัน
ประกันก้าวแรกที่มั่นคงให้เด็ก โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก
ศูนย์ดูแลเด็กคุณภาพสูง
ศูนย์ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนที่ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
สอนทักษะ การเรียนรู้ด้านอารมณ์และสังคม
พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ที่ดีและการคบเพื่อนแปลกหน้าอย่างปลอดภัย
ทักษะการเป็นพ่อแม่และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
จัดหาผู้ใหญ่ที่ใส่ใจและกิจกรรมให้วัยรุ่น โครงการพี่เลี้ยง
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
การแทรกแซงเพื่อบรรเทาอันตรายระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเบื้องต้นอย่างเข้มข้น
ออกแบบบริการที่ให้เหยื่อเป็นศูนย์กลาง
การรักษาเพื่อบรรเทาอันตรายของประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก
การรักษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในอนาคต
การรักษาการติดสารเสพติดโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลประกอบการเขียน

https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/fastfact.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Fchildabuseandneglect%2Faces%2Ffastfact.html

https://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/02/387007941/take-the-ace-quiz-and-learn-what-it-does-and-doesnt-mean

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here