จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของคนทั่วโลกในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 พบว่า

  • ในประเทศอังกฤษ มีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงถึงร้อยละ 65
  • มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งร้อยละ 90 เชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด
  • ที่ญี่ปุ่น มีเหตุความรุนแรงในครอบครัวกว่า 130,000 ครั้ง สูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากความเครียดและความกังวลช่วงโควิดในช่วงที่ประชาชนต้องใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น

ส่วนประเทศไทย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า ช่วงโควิดพบความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 ภาคใต้มีความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 48.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงคือรายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด

นอกจากนี้ จากการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พบความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 34.6 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.6 ในปี 2563 สะท้อนว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น

จึงจำเป็นที่พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กในบ้านที่ต้องอยู่ดูแลเด็กตลอดเวลา รวมทั้งสมาชิกครอบครัวเองควรเรียนรู้วิธีรับมือกับความเครียด ความโกรธ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19


หากใครอยากได้รับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต สามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่ LINE @1323FORTHAI ควบคู่ไปกับระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีอยู่เดิม

อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างไรไม่ให้เครียด ในสถานการณ์โควิด-19 (อินโฟกราฟิก)