ภายใต้โครงการจัดการความรู้และสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปีที่ 2 สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.)

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความสนใจของผู้ที่ได้รับวารสารรายเดือน Happinet Club ซึ่งโครงการฯ ได้จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์เป็นประจำ สำหรับปี 2565 โครงการฯ จะปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของวารสาร จึงทำการสำรวจเพื่อสอบถามว่าท่านยินดีสมัครเป็นสมาชิกโครงการฯ เพื่อรับวารสาร Happinet Club เป็นประจำ ต่อไปหรือไม่  

โครงการฯ ขอยืนยันว่า การบอกรับเป็นสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และการตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์สำหรับออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น


แบบสอบถามความต้องการบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร Happinet Club