โปสเตอร์ Happinet Club ช่วยครอบครัวยิ้มได้ ให้เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

651

โปสเตอร์เพื่อครอบครัวยิ้ม เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ออกแแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว โดยแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะครอบครัวในระดับชุมชนนำไปบอกต่อ หรือแนะนำแก่ครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมสอดคล้องตามวัยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมทั้งการให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการทำกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเด็กแต่ละวัยเพื่อลดความเครียด และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง

และนี่คือตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากครอบครัวที่ได้ใช้โปสเตอร์ในครอบครัว  ใช้แล้วผู้ปกครองเป็นอย่างไร และเด็กในบ้านเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  ลองชมกัน